Nieuwe lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Door SZW is in juli de bijgewerkte lijst van kankerverwekkende stoffen en processen uitgebracht. Deze lijst is verbonden aan artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en wordt twee maal per jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Nieuw toegevoegde stoffen aan deze lijst zijn eenvoudig te herkennen door een bolletje (•) voor de naam de stof. De lijst wordt geacht niet limitatief te zijn en wordt daarom op basis van nieuwe inzichten regelmatig bijgesteld.

Publicatie CMR stoffen

Het overzicht in de publicatie is breder dan alleen kankerverwekkende stoffen, een betere benaming zou wellicht ‘publicatie CMR-stoffen’ kunnen zijn. Aan de hand van deze lijst kan worden bepaald of de stoffen die op uw werkplek gebruikt worden of kunnen vrijkomen uit processen onder de noemer CMR vallen en daarom worden carcinogeen, mutageen of reprotoxisch schadelijk zijn. Ofwel in eenvoudiger woorden: stoffen met eigenschappen die kankerverwekkend zijn, celeigenschap (DNA) beschadigend en of schadelijk zijn voor de voortplanting. Onder die laatste wordt niet alleen gesproken over de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen, maar ook over de ontwikkeling van het ongeboren kind én ook de overdracht van deze stoffen via de moedermelk.

Blootstelling en grenswaarde

Blootstelling aan kankerverwekkende of andere gevaarlijke stoffen kan aanleiding geven tot een toegenomen kans op het ontstaan van ziekte. De arbeidshygiënist is de toegewezen arbodeskundige voor het beoordelen van de blootstelling. Onderzoek naar de aard, mate en duur van de blootstelling kan worden uitgevoerd door metingen en zogeheten deskundige schattingen. Binnen de arbeidshygiëne wordt er vanuit gegaan dat de blootstelling volledig beheerst is wanneer deze lager ligt dan 10% van de grenswaarde. Het niveau van de grenswaarde voor CMR-stoffen is doorgaans wettelijk vastgesteld.

Bert Bolt, arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige bij Arbo Resources inventariseert stoffen en beoordeelt de blootstelling. Dergelijk onderzoek valt onder de wettelijke verplichting van verdiepend onderzoek bij de RI&E in uw bedrijf.

Meer weten over gevaarlijke stoffen? Bel dan nu met Bert Bolt 0655860021


Snel naar de publicatie van SZW via deze link lijst kankerverwekkende stoffen juli ’17


 

Reacties zijn gesloten.