SZW lijst kankerverwekkende stoffen

Ministerie SZW publiceert nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een nieuwe lijst van kankerverwekkende stoffen gepubliceerd. Dit doet het ministerie SZW elk halfjaar. Voor het werken met kankerverwekkende stoffen gelden strenge regels.
Kankerverwekkende stoffen komen in veel verschillende werksituaties voor, bijvoorbeeld in de industrie, de bouw, in ziekenhuizen en in laboratoria. Het aantal gevallen van kanker dat door het werk wordt veroorzaakt, is naar schatting enkele duizenden per jaar.

De lijst is breder dan alleen kankerverwekkende stoffen. Praktisch gezien omvat de lijst zowel carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen. Kortweg CMR stoffen, maar in de praktijk wordt het overzicht de lijst kankerverwekkende stoffen genoemd.

De lijst van CMR-stoffen van januari 2021 vindt u hier: LIJST KANKERVERWEKKENDE STOFFEN

Werkgever moet stoffen-RI&E opstellen
Werkgevers die met kankerverwekkende stoffen werken, moet hiervoor een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opstellen, naast de algemene RI&E. In deze stoffen-RI&E moeten zij onderzoeken in hoeverre werknemers aan de kankerverwekkende stoffen worden blootgesteld en of (aanvullende) beschermingsmaatregelen nodig zijn. Bij de keuze van maatregelen moet de werkgever de zogeheten arbeidshygiënische strategie volgen. Dit betekent dat hij eerst moet kijken of hij het risico van het werken met kankerverwekkende stoffen aan de bron kan aanpakken: is het wel nodig om deze stoffen te gebruiken? Dit is het hoogste maatregelniveau. Als aanpak aan de bron niet mogelijk is, komen collectieve maatregelen in aanmerking, zoals een afzuiginstallatie. Zijn collectieve maatregelen ook niet mogelijk, dan moet de werkgever maatregelen op individueel niveau nemen, bijvoorbeeld taakroulatie onder werknemers. Pas als ook dit niet mogelijk is, mag de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen inzetten. In een algemene RI&E mag de werkgever een maatregel van een lager niveau kiezen als het hogere niveau technisch, uitvoerend of economisch niet haalbaar is. In een stoffen-RI&E mag dit alleen als het hogere niveau technisch niet haalbaar is. Eventuele problemen met de uitvoerende of economische haalbaarheid zijn voor een stoffen-RI&E dus geen argument om een maatregel van lager niveau te kiezen.
Werkgevers voor wie de nieuwe lijst met kankerverwekkende stoffen een wijziging van de arbeidsomstandigheden bevat, moeten hun stoffen-RI&E actualiseren.

Werkgever moet werknemer vooraf PAGO aanbieden
Normaal gesproken moet de werkgever alle werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanbieden (artikel 18, Arbowet). Als werknemers met kankerverwekkende stoffen werken, moeten zij dit aanbod krijgen voordat zij met het werk beginnen.
Andere eisen die gelden bij toepassing van kankerverwekkende stoffen gaan over registratie. De werkgever moet bijvoorbeeld vastleggen waarom het nodig is om een kankerverwekkende stof te gebruiken en waarom vervanging technisch niet nodig is. Hij moet ook vermelden hoeveel de organisatie van een kankerverwekkende stof per jaar gebruikt, hoe vaak dit gebeurt en welke werknemers daarbij zijn betrokken. Werknemers mogen de gegevens over zichzelf inzien. Werknemers onder de 18 jaar mogen niet met kankerverwekkende stoffen werken.

Wilt u hierover meer weten, of heeft u ondersteuning nodig?

Bel dan met 0655860021

Reacties zijn gesloten.